16 grudnia 2019
 • 16 grudnia 2019

Regulamin serwisu

Facebook Profile photo Przez w 29 stycznia 2017 0 693 Views

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis SmartfonArena.pl (dalej zwany: “Serwis”) jest udostępniany przez wydawcę i redaktora naczelnego, Adama Mróz. Portal nie posiada fizycznej siedziby, podany niżej adres służy wyłącznie do korespondencji.

Adres redakcji:
Ul. Kościuszki 25B/31

67-300 Szprotawa
KONTAKT@SMARTFONARENA.PL

 1. Serwis obejmuje:
  1. Serwisy internetowe udostępnione w domenie internetowej SmartfonArena.pl i jej subdomenach;
  2. Konta w social mediach dostępne na portalach Facebook, LinkedIn, Instagram oraz Youtube.
 2. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o tematyce związanej z urządzeniami mobilnymi oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym.
 3. Osoba korzystająca z Serwisu nazywana jest Użytkownikiem Serwisu (dla zwana: “Użytkownik”).
 4. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im wypowiadanie się na dowolne tematy, samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.
 5. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.
 1. Regulamin korzystania z Serwisu jest dostępny dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym http://www.SmartfonArena.pl u dołu strony
 2. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług Serwisu.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Serwisie są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Serwisu. W związku z tym, właściciel SmartfonArena.pl zastrzega, że treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Serwis powiadomi Użytkowników przed wejściem zmian w życie.

II.OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i treści) należą do właściciela SmartfonArena.pl i podlegają ochronie prawnej.

III.OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące polityki prywatności serwisu dostępne są pod adresem http://www.SmartfonArena.pl u dołu strony

IV.PRAWA I OBOWIAZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Serwis jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, usunięcie konta Użytkownika lub jego zablokowania dla Użytkownika Serwisu, w przypadku:
  1. Naruszenia przez Użytkownika Serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  2. W przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników Serwisu lub innych osób.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
 5. Serwis jest uprawniony do moderacji (usunięcia lub edycji) umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie treści (dotyczy to m.in. komentarzy, wpisów na forum, wpisów na blogu).
 6. Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie.
 7. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 8. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników, bez porozumienia z Serwisem działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.
 9. Serwis ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu.
 10. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia umieszczonych przez siebie treści w Serwisie, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług Serwisu.
Następny wpis

O stronie

29 stycznia 2017 0